Aupairzorg, PGB en Wlz

Uw ZorgCompaan biedt de mogelijkheid om langer in uw eigen huis te blijven wonen, door middel van een vast zorgteam met zorgaupairs die bij u inwonen. Onze tarieven hangen af van het type zorg en de nationaliteit van de zorg professional die u wenst. De bekostiging van onze zorg kan via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) met een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wet langdurige zorg: langdurige 24 uurs zorg dichtbij

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om kwetsbare senioren die veel toezicht en 24 uur zorg dichtbij nodig hebben. Het gaat hierbij niet alleen om zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis maar ook zorg thuis.

U kunt in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uurs zorg in de nabijheid of op permanent toezicht. De Wlz is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen met dementie, alzheimer, de ziekte van Parkinson of ALS.

Aanvragen Wlz via het CIZ

Voordat u zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet u eerst een indicatie aanvragen. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

In een indicatiebesluit staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Op de website van het CIZ staat aangegeven welke vier stappen uw aanvraag doorloopt. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Uw Zorgprofiel

In de Wlz-indicatie die het CIZ afgeeft staat een zorgprofiel. Een zorgprofiel beschrijft uw zorgbehoefte. Uw zorgprofiel is dus uw indicatie. Binnen de Wlz bestaan verschillende zorgprofielen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende sectoren:

• Sector Verpleging en verzorging (V&V)
• Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
• Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
• Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
• Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
• Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
• Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)

Zorgprofielen voor senioren

Wilt u aupairzorg betalen vanuit de Wlz, dan valt uw zorgprofiel onder de sector ‘Verpleging en Verzorging (V&V)’. Er zijn 7 zorgprofielen binnen deze sector. Deze profielen hebben een cijfer van 4 tot en met 10 en beginnen met de letters VV:

• VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
• VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
• VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
• VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
• VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Zorgzwaartepakket en Zorgprofiel

Tot en met 2014 kreeg u een zorgzwaartepakket (ZZP) toegekend. Vanaf 2015 is dit veranderd in zorgprofielen. Deze oude term kwam uit de AWBZ. Nu vallen de indicaties onder de Wlz. Het oude zorgzwaartepakket lijkt sterk de nieuwe zorgprofielen. Het cijfer van de zorgzwaartepakket indicatie komt overeen met het cijfer van het zorgprofiel. Dus als u voorheen ZZP5 had, heeft u nu zorgprofiel 5 of VV5.

Volledig Pakket Thuis of PGB

De meeste mensen met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10 wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Maar de zorg kan ook bij u thuis worden geleverd. U kunt kiezen voor een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) waarbij u thuis zorg ontvangt. Een andere optie is een Persoons Gebonden Budget (PGB). Daarbij koopt u zelf zorg in. Zo kunt u langer in uw eigen woning blijven wonen.

Voor aupairzorg via Uw ZorgCompaan geldt deze laatste optie. Als u in aanmerking komt voor een PGB, dan kunt u hiermee grotendeels, en in sommige gevallen helemaal, de kosten van aupairzorg van Uw ZorgCompaan betalen.

PGB Wlz

Met een PGB kunt u zelf bepalen van wie u zorg krijgt, waar en wanneer. Heeft u een Wlz indicatie? Dan vraagt u een PGB Wlz aan bij het zorgkantoor in uw regio.

U regelt de volgende hulp met een PGB Wlz:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Huishoudelijke hulp
• Logeeropvang

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt het zorgkantoor u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat dat u een PGB krijgt en hoe hoog uw budget is. Dit hangt af van uw zorgprofiel. Meer informatie over het budget en de tarieventabel PGB-Wlz 2023 hier. Daarna neemt u de volgende stappen:

• U maakt afspraken met 1 of meer zorgverleners over de zorg die u nodig heeft. Voor aupairzorg dus met Uw ZorgCompaan.
• Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten. Dit zijn contracten die u moet gebruiken.
• U dient de rekeningen van Uw ZorgCompaan in bij de SVB.

De SVB beheert uw budget voor de Wlz en betaalt in uw opdracht ons uit. U krijgt het bedrag dus niet zelf op uw rekening gestort. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage voor de Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op één van de volgende websites:
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over PGB.
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ): Informatie over uw Wlz-aanvraag en kantoren in uw regio.
Het CAK: Algemene informatie over zorgfinanciering en uw eigen bijdrage.
Informatie over het PGB Wlz op de site van regelhulp.
Tarieven van de PGB Wlz op de site van Per Saldo en via de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!