Verschil alzheimer en dementie

Wat is de Wlz?


De afkorting 'Wlz' staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is speciaal bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben. De Wlz zorgt ervoor dat deze personen hun zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Iedereen die in Nederland woont of werkt en verzekerd is voor zorg, betaalt een premie. Deze premie wordt gebruikt om de kosten voor de Wlz-zorg te dekken. In de meeste gevallen zult u echter ook nog een eigen bijdrage moeten betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Heeft u langdurige zorg nodig? In dat geval kunt u een Wlz indicatie aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u de zorg op verschillende manieren ontvangen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in een zorginstelling te gaan wonen. Het is echter ook mogelijk de zorg thuis te ontvangen. In dat geval kunt u Uw ZorgCompaan inschakelen.

Wat is een Wlz indicatie?


Helaas heeft niet iedereen recht op Wlz-zorg: de Wlz is enkel bedoeld voor personen die 24 uur per dag zorg in hun nabije omgeving nodig hebben om ernstig nadeel aan henzelf te voorkomen. Er is onder andere sprake van 'ernstig nadeel' als de persoon in kwestie lichamelijk letsel oploopt of als zijn of haar veiligheid wordt bedreigd. Als u Wlz-zorg wilt ontvangen, zult u een Wlz indicatie moeten aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist dan of u onder de Wlz valt. U zult het indicatiebesluit in beginsel binnen zes weken na de aanvraag per brief ontvangen. Als het CIZ heeft besloten dat u toegang heeft tot de Wlz, wordt uw zorg vanaf dat moment geregeld door het zorgkantoor in uw regio.

Een Wlz indicatie aanvragen, hoe doe ik dat?


Zou u graag een privé verpleegkundige aan huis willen, en bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de Wlz-zorg? U kunt op twee manieren een Wlz-aanvraag indienen:

Wat is het Wlz pgb?


Is uw Wlz indicatie goedgekeurd? In dat geval gaat u met het zorgkantoor in uw regio om de tafel zitten om uw zorg te bespreken. Bij het zorgkantoor geeft u aan hoe u de Wlz-zorg het liefst wilt ontvangen. Sommigen vinden het prettig om in een zorginstelling te verblijven, maar we kunnen het ons ook goed voorstellen dat u het liefst zorg in uw eigen thuisomgeving ontvangt. Dat is zeker mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld door middel van het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb Wlz houdt in dat u een bepaald bedrag ontvangt dat u zelf aan zorg mag uitgeven. Zo kunt u uw zorg helemaal zelf inrichten en afstemmen op uw behoeften. U kunt uw budget natuurlijk besteden aan verpleging en verzorging, maar bijvoorbeeld ook aan vervoer en huishoudelijke hulp. Let wel: uw pgb wordt niet naar uw bankrekening overgemaakt, maar wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aanvragen van een pgb Wlz


Wilt u graag gebruikmaken van een pgb? In dat geval moet u hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt dan of u recht heeft op een pgb. In beginsel komt iedereen met een indicatie voor de Wlz in aanmerking voor een pgb. U moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een budgetplan worden opgesteld, en moet er iemand zijn die het pgb beheert. Het zorgkantoor kan u hier meer over vertellen.

De zorgprofielen


De Wlz kent verschillende zorgsectoren: Verpleging en Verzorging (V&V), Verstandelijk Gehandicapt (VG), Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG), Lichamelijk Gehandicapt (LG), Zintuiglijk Gehandicapt (ZG) en de sector GGZ B-groep (GGZ-B). Deze zorgsectoren vallen weer uiteen in zorgprofielen. Deze zorgprofielen geven aan welk type zorg u nodig heeft. Uw ZorgCompaan valt onder de sector Verpleging en Verzorging. Binnen deze sector zijn er verschillende zorgprofielen.

  • 4 VV: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • 5 VV: beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • 6 VV: beschermd wonen intensieve verzorging en verpleging
  • 7 VV: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op begeleiding
  • 8 VV: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • 9b VV: herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

De tarieven pgb Wlz 2019 en 2020


Welk zorgprofiel op u van toepassing is, wordt bepaald door het CIZ. Uw zorgprofiel bepaalt hoe hoog uw pgb is. Hoe meer zorg u nodig heeft, hoe hoger uw pgb. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien hoe hoog het pgb voor elk zorgprofiel is. Op deze website kunt u zowel de pgb Wlz tarieven 2019 als de pgb Wlz tarieven 2020 vinden. De hoogte van het pgb wordt geïndexeerd. Dit betekent dat het budget wordt aangepast aan de hand van de inflatie: als de prijzen stijgen, stijgt het pgb ook. Hierdoor behoudt u uw koopkracht. Heeft u een vraag over de tarieventabel pgb Wlz 2020 of 2019? Neem dan gerust contact met ons op. We kijken graag met u mee!

Het verschil tussen alzheimer en dementie


De ziekte van Alzheimer en dementie worden in de volksmond vaak door elkaar gebruikt. Er bestaat echter wel degelijk een verschil tussen Alzheimer en dementie. Op deze pagina leggen we het verschil tussen Alzheimer en dementie uit. Zo gaan we onder andere in op de betekenis van dementie en de verschillende soorten dementie.

Wat is dementie?


Wat veel mensen niet weten, is dat de term 'dementie' niet verwijst naar één specifieke ziekte, maar een verzamelnaam is. Deze term verwijst naar een groep van ruim vijftig ziektes. Deze ziektes hebben met elkaar gemeen dat de zenuwcellen in de hersenen (of de verbindingen tussen deze cellen) beschadigd raken. Door deze afname van goed werkende zenuwcellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Dit levert geheugenproblemen op. Hoe ernstig deze geheugenproblemen zijn, is afhankelijk van de specifieke ziekte. Naast geheugenproblemen kan er ook sprake zijn van andere symptomen, zoals gedragsveranderingen en taalproblemen. Ook kan iemand met dementie het lastig vinden om zich te concentreren, verschillende dingen tegelijk te doen en informatie te verwerken.

De verschillende soorten dementie


Er zijn meer dan vijftig verschillende soorten dementie. Hieronder vindt je een beschrijving van vier van de meest voorkomende vormen van dementie.

De ziekte van Alzheimer


Hoewel Alzheimer en dementie vaak als synoniemen worden gebruikt, is er wel degelijk een verschil tussen Alzheimer en dementie. Alzheimer is namelijk een vorm van dementie. Dit is de meest voorkomende vorm van dementie: ruim 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Deze ziekte verstoort de zenuwcellen in de hersenen, waardoor er geheugenstoornissen ontstaan. Ook kan iemand met Alzheimer moeite hebben met uitvoeren van bepaalde handelingen, het maken van beslissingen en het volgen van een gesprek. Ook plannen kan lastig zijn.

Vasculaire dementie


Deze vorm van dementie wordt veroorzaakt door een gebrek aan een goede doorbloeding in de hersenen. Hierdoor kunnen delen van de hersenen beschadigd raken. Vasculaire dementie kan veel verschillende soorten symptomen hebben. De symptomen hangen namelijk af van het hersengebied dat bij de persoon in kwestie beschadigd is geraakt. Er zijn echter wel enkele symptomen die bij een groot deel van de mensen met vasculaire dementie voorkomen. Zo heeft een groot deel van de personen met vasculaire dementie moeite met multitasken. Ook vindt men het vaak lastig om zich ergens op te concentreren, en gaat men vaak langzamer denken, handelen en spreken.

Mild Cognitive Impairment (MCI)


Als iemand last heeft van milde geheugenstoornissen, wordt er gesproken van een 'Mild Cognitive Impairment' (MCI), ofwel een milde cognitieve stoornis. Bij MCI zijn de geheugenproblemen een stuk minder ingrijpend dan bij veel andere soorten dementie. Hierdoor kunnen personen met MCI vaak goed functioneren in het dagelijks leven.

Frontotemporale dementie (FTD)


Frontotemporale dementie (FTD) wordt veroorzaakt door het afsterven van hersencellen in de frontaalkwab en de temporaalkwab. De frontaalkwab regelt het gedrag, en de temporaalkwab regelt taal. Het afsterven van de hersencellen in deze gebieden kan dan ook gedragsveranderingen en taalproblemen opleveren. Ook kunnen er problemen met de motoriek ontstaan. In tegenstelling tot de meeste andere soorten dementie, komt FTD vaak voor op jongere leeftijd: het grootste deel met FTD is tussen de 40 en de 60 jaar.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!