PGB

Persoonsgebonden budget (PGB) en aupairzorg

Uw ZorgCompaan biedt de mogelijkheid om langer in uw eigen huis te blijven wonen, door middel van een vast team met zorgaupairs die bij u inwonen of verpleegkundigen in een zorgteam. Onze tarieven hangen af van het type zorg en achtergrond van de zorgaupair of verpleegkundige die u wenst. De bekostiging van onze zorg kan via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met een persoonsgebonden budget (PGB).

Uw PGB

Maakt u gebruik van zorg in natura (ZIN), dan kan dit te allen tijde worden omgezet in een PGB en vice versa. Heeft u geen recht op een Persoonsgebonden Budget, dan kunt u vanzelfsprekend onze zorg ook particulier betalen.

Aanvraag PGB

U dient een aanvraag voor een zorgprofiel (indicatie) in bij het onafhankelijke instituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarbij u aan kunt geven zorg te willen ontvangen met een PGB.
Het CIZ beoordeelt aan de hand van de zorgvraag op hoeveel zorg u recht heeft en komt vervolgens met een indicatiebesluit. U krijgt op basis van dit besluit een PGB door het regionale zorgkantoor toegewezen, waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij Uw ZorgCompaan.

De hoogte van het budget is afhankelijk van het zorgprofiel. Vanuit het persoonsgebonden budget kunt u de kosten van onze aupairzorg grotendeels en in veel gevallen geheel betalen.

Voor het aanvragen van een zorgprofiel en/of een PGB moet een procedure doorlopen worden. 

Uw ZorgCompaan helpt u graag, door u te verwijzen naar partijen die u hierbij kunnen helpen. Wij kunnen u eventueel in contact brengen met een onafhankelijk advies- en administratiekantoor dat u bij de aanvraag kan begeleiden. Neem daarvoor contact met ons op of bel ons via +31(0)344 - 603 891

Extra zorgbudget

Het kan gebeuren dat een verzekerde meer zorg nodig heeft wat buiten de indicatie en het daarbij horende pgb valt. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen voor de zorg. Voor verpleegkundige zorg kan dit toegekend worden in de vorm van Meerzorg of een Persoonlijk Assistentie Budget. Meerzorg houdt in dat er minstens 25% meer zorg nodig is dan het zorgprofiel biedt. Meerzorg wordt vaak gebruikt om extra uren zorg of begeleiding te kunnen financieren. Het Persoonlijk Assistentie Budget is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een zeer zware lichamelijke beperking. Vanuit medisch oogpunt is diegene aangewezen op permanent toezicht of 24 uurszorg.

Budgetplan

Vraagt u een PGB aan? Dan stellen wij samen met u een zorgplan, een zorgbeschrijving en een budgetplan op. Deze dient u in bij het zorgkantoor. Als u de aanvraag voor een PGB indient, krijgt u dit formulier automatisch toegestuurd.

Verantwoording PGB

Het PGB wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar de betalingen lopen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft bij de SVB aan wie u heeft ingehuurd en tegen welk tarief. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Een PGB-houder moet verantwoording afleggen over het toegewezen PGB en een gewaarborgde hulp moet worden aangesteld. Zo is er een één-op-één gesprek tussen het zorgkantoor en de cliënt, en wordt het budget door de cliënt zelf beheerd met tussenkomst van de SVB. Op die manier wordt misbruik van het budget tegengegaan.

Tarieven PGB 2023

Op de website van Per Saldo vindt u meer informatie over PGB-Wlz (Wet langdurige zorg) verpleging en verzorging en zorgprofiel 4 tot en met 8. Ook kunt u de tarieventabel PGB-Wlz 2023 downloaden.

Indicatie tarief

Het tarief dat Uw ZorgCompaan hanteert is afhankelijk van de specifieke zorgvraag en omstandigheden van de cliënt. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Aupairzorg van Uw ZorgCompaan is in de meeste gevallen te realiseren binnen het toegekende PGB. Als uw tarief niet toereikend is, kunt u onze diensten ook aftrekken van de inkomstenbelasting onder ‘Extra Gezinshulp’. Uw kosten zijn dan na belastingaftrek dus uiteindelijk lager. 

Onze verpleegkundige zorg kan gefinancierd worden vanuit een WLZ-indicatie, de Zorgverzekeringswet, het Persoonlijke assistentie Budget en Meerzorg.

Voorbeeld

Uw vader is licht dementerend en het is niet meer veilig en verantwoord om hem zonder zorg en toezicht alleen te laten. Als alternatief voor opname in een verpleeghuis wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor aupairzorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft op grond van uw aanvraag voor hulp bij verzorging en verpleging, ZZP/ Zorgprofiel 5 (5VV) afgegeven. Op grond van deze waardering kunt u onze aupairzorg binnen het toegekende PGB betalen.

Eigen bijdrage

Als een PGB ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze site. Wij helpen u graag verder. 

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!